duAro

         

duAro der zweiarmige Montageroboter von KAWASAKI